شرکت شمسا پر آوازه در زمینه مشاوره در سطح استان

  • شرکت شمسا ایده پرداز است

  • شرکت شمسا دقیق و برنامه ریز است

  • شرکت شمسا نظام مند عمل میکند

  • شرکت شمسا همیشه به کیفیت اهمیت می دهد.

  • شرکت شمسا از اصول و مقرارت پیروی می نماید

  • شرکت شمسا مجوز از اکثر سازمان های رسمی برای فعالیت دارد

  • شرکت شمسا از کادری مجرب بهره می برد

  • شرکت شمسا به زودی به شرکت های دانش بنیان خواهد پیوست

  • شرکت شمسا برنامه ریز و پروزه محور است

با هم کار کنیم

شرکت علم و صنعت شمسا جزو پنج شرکت برتر در استان  اردبیل می باشد

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید