بررسی اثرات فساد بر روی شکست پروژه های دولتی در کشورهای در حال توسعه

فساد یکی از نگرانیهای دائمی در کشورهایی است که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. از منظر پروژه ها نیز، فساد یکی از عواملی است که باعث شکست پروژه های دولتی میشود. فسادی که در پروژه های کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده و سهم بیشتری در شکست پروژه ها دارد. همین موضوع باعث شده محققان زیادی به بررسی فساد در پروژه ها بپردازند. در یکی از جدیدترین این مطالعات که توسط Damoah و همکارانش در سال 2018 و در انگلستان انجام شده، تاثیرات فساد بر روی شکست پروژه های دولتی در کشورهای در حال توسعه بررسی گردیده است. این تحقیق با انجام مطالعه موردی بر روی کشور غنا، به دنبال پاسخگویی به 6 سوال اصلی میباشد:

1. فساد چگونه بر روی نیمه تمام ماندن پروژه های دولتی تاثیر میگذارد؟
2. فساد چگونه بر روی هزینه های پروژه تاثیر گذاشته و باعث دست نیافتن اهداف هزینه ای در پروژه های دولتی میشود؟
3. فساد چگونه بر روی زمان پروژه تاثیر گذاشته و باعث دست نیافتن به اهداف زمانی در پروژه های دولتی میشود؟
4. فساد چگونه بر روی الزامات اصلی پروژه تاثیر گذاشته و باعث انحراف از این الزامات در پروژه های دولتی میگردد؟
5. فساد چگونه بر روی نارضایتی ذینفعان در پروژه های دولتی تاثیر میگذارد؟
6. فساد چگونه باعث عقب ماندگی توسعه ملی در بخشهای مختلف میگردد؟

اگرچه این مطالعه با در نظر گرفتن کشور غنا به عنوان کشوری در حال توسعه انجام شده است، اما روش مطالعه و نتایج آن را میتوان به سایر کشورهای در حال توسعه نیز تعمیم داد. هر چند تعریف مطالعاتی مشابه و ارائه راهکارهای اجرایی برای کشورمان نیز میتواند موضوعی حائز اهمیت در این زمینه باشد.