نحوه کار  سنسور تا قبل از استفاده رايج نيمه رسانا ها ساده و بر مبناي آنالوگ استوار بود و قالب اطلاعات را به صورت هاي ابتدايي ارسال ميكردند