✔هیچ چیز به اندازه ذهن تغییر یافته قدرتمند نیست.

شما ميتوانيد ظاهر خود را تغيير دهيد ،
محل اقامتتان راتغيير دهيد ،
همسرتان را تغيير دهيد ،
اما اگر ذهن خود را تغيير ندهيد ،
همان تجربه مشابه دائما و بارها و بارها اتفاق خواهد افتاد، زيرا همه چيز به صورت ظاهری تغيير كرده است اما هيچ تغيير درونی صورت نگرفته است.
تمام مسائل تو را ذهنيت كنونی ات خلق کرده و اگر بخواهی مسائلت حل بشوند ،
اين ذهنی که مسئله ساخته قادر به حلش نخواهد بود
بنابراين ابتدا بايد ذهنيتت را تغییر بدهی.