دروغ اول: اگر شرکت قیمتها را پایین بیاورد، من به سهم مقرر خود دست خواهم یافت.

دروغ دوم: معامله در مشتم است!

دروغ سوم: رقابت همواره باعث ارائه‌ی قیمتهای بهتر می‌شود.

دروغ چهارم: عدم تعیین هدف فروش، مسأله‌ی مهمی را به وجود نخواهد آورد.

دروغ پنجم: هیچ‌کس نمی‌خرد.

دروغ ششم: نیازی به تمرین ارائه‌ی فروش وجود ندارد.

دروغ هفتم: شغل من تضمین شده است.

منبع:کتاب مهارتهای فروش دکتر پرویز درگی