🔵نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد، شش راهکار زیر می‌تواند در راستای بهبود رتبه کسب و کار کشور عمل کند:

1️⃣ به‌کار‌گیری سیاست در خدمت اقتصاد در دیپلماسی اقتصاد کشور

2️⃣ صدور دستور ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی متناظر طبق شاخص‌های سهولت کسب و کار توسط شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه‌قوه

3️⃣ پرهیز دولت از اتخاذ تصمیمات دستوری مقطعی و برهم زننده ثبات اقتصادی

4️⃣ مشورت دولت با بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری

5️⃣ تمرکز بر اجرای قوانین و مقررات موجود به‌جای تولید مقررات جدید

6️⃣ تسریع در فرآیند اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار و دولت الکترونیک