1 – مهارت هاي خودآگاهی
2 – مهارت همدلی
3 – مهارت روابط بین فردي
4 – مهارت ارتباط موثر
5 – مهارت مقابله با استرس
6 – مهارت مدیریت بر هیجان
7 – مهارت حل مسأله
8 – مهارت تصمیم گیري
9 – مهارت تفکر خلاق
10 – مهارت تفکر نقادانه

به خاطر داشته باشیم مهارت با آگاهی و علم متفاوت است. همانطور که یک نفر با خواندن کتاب شنا، علم پیدا می کند ولی شنا کردن یاد نمی گیرد، خواندن و حفظ کردن این مهارتها هم کافی نیست، بلکه با تمرین های همیشگی و به کارگیري به مرور در زندگی روزانه، شاهد نتایج رضایت بخش آن خواهیم بود.