غذایی و دارویی-مخمرمالت

42,000 تومان

براي گرفتن عصاره مالت ، مالت را آسیاب کرده و آن را با مخلوط مقدار معینیآب در درجه حرارت مختلف می پزند تا شربت شیرین مالت بدست آیـد.

Description

به جو جوانه زده و برشته شده اطلاق می گردد به عبارت دیگر براي تهیه مالت جو ، آن را سبز کـرده و سپس با حرارت غیر مستقیم رطوبت آن را گرفته و پس از جدا کـردن جوانـه و ریـشه جهـت مـصارفسالیانه ذخیره می کنند

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “غذایی و دارویی-مخمرمالت”

Your email address will not be published. Required fields are marked *