5ویژگی نوآوری کمک می کند نرخ پذیرش یا مقاومت بازار در مقابل یک محصول؛ کالا یا خدمت؛ بهتر و دقیق تر مشخص شود :

1) مزیت نسبی-Relative Advantage

ادراک نسبی بازار از ارزش نهایی یک کالا در مقایسه با کالاهای قدیمی

2) سازگاری-Compatibility

سازگاری کالا بارفتارها هنجارها و ارزش های پذیرفته شده

3) پیچیدگی-Complexity

درجه پیچیده بودن استفاده از کالا

4) قابلیت آزمایش- Trialability

میزان ریسک اجتماعی و یا اقتصادی مربوط به استفاده از کالا

5) قابل مشاهده بودن-Observabillity

میزان سهولت انتقال منافع کالا

✍فیلیپ کاتئورا – جان گراهام