✍️قصد داریم در این مجموعه روشها و کلیدهای اساسی افزایش قابلیت را آموزش دهیم امیدواریم برای همراهان گرامی کانال مدیریت کاربردی مفید واقع شود.
در ابتدا تفاوت سه واژه دانش ٰ مهارت و قابلیت را بررسی میکنیم.

🔴دانش
دانش مجموعه دانستنیهاییست که یادگرفتنی و آموختنی هستند و برای انجام عملی باید آنها را آموزش ببینیم
مانند کسی که نحوه ی استفاده از یک ماشین CNC را می داند اما ضرورتا نمی تواند با آن کار کند.

🔴مهارت
به کارگیری دانش به روشی خاص برای رسیدن به نتیجه ای مشخص.
مثلا در ارتباط با مثال فوق آن شخص میتواند با استفاده از ماشین CNC از دانش خود استفاده کند و یک قطعه را بتراشد.

🔴قابلیت و شایستگی
استفاده از مهارت برای اینکه کار با استانداردهای خاصی انجام شود و مهم تر اینکه فردی که دارای قابلیت و کاردانی است می داند که کار باید با چه کیفیتی انجام شود.
در نتیجه فرد قابل و شایسته با استفاده از دانش و مهارت خود درباره ی CNC می تواند قطعه ای استاندارد که مورد نظر شرکت است را بدون خطا و در رمانی معین بسازد.