1- هیچ وقت بیشتر از ۱۰% سرمایه معامله گری خود را در یک معامله ی تنها به مخاطره نیندازید.

2- همیشه دستورات توقف زیان (حد ضرر) را به کار ببرید.

3- هیچ وقت بیش از حد معامله نکنید.

4- هیچ وقت نگذارید یک سود به ضرر تبدیل بشود.

5- به معامله هایی وارد نشوید اگر از روند نامطمئن هستید. هیچ وقت با روند مخالفت نکنید.

6- وقتی در شک هستید، خارج شوید، و وقتی در شک هستید وارد نشوید.

7- فقط در بازارهای فعال معامله کنید.

8- ریسکتان را به طور برابر بین بازارهای مختلف توزیع کنید.

9- هیچ وقت دستوراتتان را محدود نکنید. در بازار معامله کنید.

10- معاملات را بدون یک دلیل خوب نبندید.

11- پولهای اضافی از معاملات موفق باید در یک حساب جدا قرار بگیرند.

12- هیچ وقت برای کندن پوست سر یک سود معامله نکنید.

13- هیچ وقت یک زیان را میانگین گیری نکنید.

14- هیچ وقت از بازار خارج نشوید چون صبرتان را از دست داده اید یا وارد نشوید چون از انتظار مضطرب شده اید.

15- از برداشت سودهای کوچک و زیانهای بزرگ پرهیز کنید.

16- هیچ وقت یک توقف زیان را لغو نکنید پس از آن که معامله را وا دادید.

17- از ورود و خروج به مدت زیاد از بازار پرهیز کنید.

18- راضی باشید که از هر دو سوی بازار پول به دست بیاورید.

19- هیچ وقت خرید و فروش نکنید چون قیمت پایین یا بالا است.

20- مثلث سازی باید وقتی انجام شود که سطوح مقاومت را رد کرده باشد و ناحیه ی توزیع را شکسته باشد.

21- مثلث صادر می شود وقتی که یک روند قوی داشته باشد.

22- هیچ وقت یک موقعیت بازنده را هج نکنید.

23- هیچ وقت موقعیتتان را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید.

24- پس از دوره های طولانی موفقیت یا شکست، از معامله گری پرهیز کنید.

26- تلاش نکنید که سقف یا کف را حدس بزنید.

27- توصیه های یک انسان کور را دنبال نکنید.

28- معامله گری پس از اولین زیان را کاهش دهید؛ هیچ وقت افزایش ندهید.

🔴 از وارد شدن اشتباه و خارج شدن اشتباه پرهیز کنید؛

یا وارد شدن صحیح و خارج شدن اشتباه. این یک اشتباه دو برابر ایجاد میکند.