1- بی احترامی بين مدیران و کارکنان
2- نداشتن اختیار تصمیم گیری لازم
3- عدم وجود آزادی برای اعلام آزادنه نظرات کارکنان
4- دیده نشدن کارهای خوب کارکنان
5- عادلانه نبودن اعمال سیاستهای پرسنلی
6- عدم توجه مدیران به صحبتها و پیشنهادات کارکنان
7- نگذاشتن احترام شخصی به کارکنان
8- اتخاذ تصمیمات ضعیف مدیریتی
9- عدم اطمینان به اطلاعاتی که از طریق مدیران اعلام می شوند.
10- عدم ایجاد انگیزه برای کارکنان
11- عدم اطمینان به نوع مدیریت
12-نبود اطلاعات لازم جهت انجام کارها
13- عدم دادن آموزش های لازم جهت انجام کارها
14- ضعیف بودن کالا و خدمات سازمان از نظر کارکنان
15- عدم وجود همکاری بین بخش های مختلف سازمان
16- وجود تشریفات زائد در سازمان
17_ وجود افراد ناکارامد در سازمان
18- ناراضی بودن از درصد حقوق
19- ناعادلانه بودن دستمزد
20- مفید نبودن ارزیابی عملکرد کارکنان
21- عدم وجود رابطه مناسب بین حقوق و عملکرد کارکنان
22- کمبود مزایا و تسهیلات سازمان
23- عدم وجود فرصتهای پیشرفت
24- عدم لذت بردن از شغل
25- وجود احساس نا امنی شغلی
26- عدم وجود تعادل بین زندگی کاری و شخصی
27- عدم استفاده مناسب از توانایی های کارکنان
28- عدم وجود تعهد کارکنان به سازمان
29_ نبود راهنمایی های لازم
30- اتخاذ تصمیمات استخدامی ضعیف